از نگاه مشتری

دیدگاه مایکل به کیفیت خدماتی که در طول روز خریداری میکند:

دیدگاه مایکل به کیفیت خدماتی که در طول روز خریداری میکند:

مایکل مانرو، دانشجوی سال آخر بازرگانی، پس از صرف صبحانه، برای اطلاع از پیش بینی وضع هوا تلویزیون را روشن کرد. وضع هوا بارانی پیش بینی شده بود، بنابراین او قبل از ترک آپارتمانش، چترش را برداشت و برای رفتن به دانشگاه به سمت ایستگاه اتوبوس رفت. در راه، نامه ای در صندوق پست انداخت. اتوبوس طبق برنامه ی زمانی رسید. راننده ی همیشگی بود که مایکل را شناخت و در حالی که او بلیط خود را نشان می داد، راننده با او احوالپرسی گرمی کرد. اتوبوس کاملا پر بود از دانش آموزان و کارکنان ادارات، درنتیجه او مجبور شد بایستد. ادامه خواندن “از نگاه مشتری”